(Efeso 2:2-3) Ano ang napakahalagang aral na ibig ng Dios na matutunan natin sa talinhagang ito? Ito’y napakaganda! 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: . Ang grasya ng Diyos ay ibinigay sa atin, sinasabi ni Apostol Pedro, upang tayo’y maging mga katiwala nito. Para sa iba pang … Efeso 2:8, 9; Ang Biblia—Bagong Salin sa Pilipino. Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Ang kaligtasan ay isang kaloob ng Diyos [Efeso 2:8]. Datapwat ang hindi gumagawa kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang-sala sa makasalanan ay pinawalang-sala dahil sa kanyang pananalig.” (Roma 4:4,5) At sa Efeso 2:8,9 ganito ang ating mababasa: “Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Cristo. Ang karaniwang pinagbabatayan nila ay yaong nakasaad sa Efeso 2:8, ‘Sapagka’t sa biyaya kayo’y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito’y hindi sa inyong sarili, ito’y kaloob ng Dios.’ Walang mali sa talatang ito. Kaya’t ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas gaya ng ipinahayag ni Apostol Pablo. Ang mga Kabataan ay Nagtatanong . 4 Sinomang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng … Pang-apat, nagkaroon siya ng lamang sa pagkakaalam na hindi siya maliligtas sa pamamagitan ng pakatuto pa ng lubos, II Timoteo 3:7; Juan 6:37; Mga Gawa 16:30. Ang katangian ng ama sa talinhaga ay nagpapakilala ng katangiang taglay ng Dios. Regular kaming nangangaral sa bahay-bahay, pero hindi namin iniisip na ito ang magliligtas sa amin. Wordplanet: Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books Pero sinasabi ni Apostol Pablo sa Filipos 2:12, ... Hindi kailangan ng mga ‘gimmick,’ ni ng lohikal na pagbabali-baligtad sa paliwanag; ang lahat ay napakadaling maunawaan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (Mga Gawa 8:1; Mga Taga Efeso 5:23; Mga Gawa 16:31) I. Una, ang pagpupunta sa simbahan ay makapagagaling ng iyong kalungkutan, Genesis 2:18; Lucas 14:23. Sila nadama ganap na mali. Ngayong nauunawaan ko na ang talinghaga ayon sa itinuturo ng Panginoon, ang buong kahulugan ay lumalabas nang may kabuluhan at yaman. Pagkatapos ng Konseho ng Efeso noong 431 CE, ang Iglesiang Assyrian ng Silangan ay humiwalay sa ibang mga obispo ng simbahan sa Bizantino. Sa kaso ng bawtismo at kaligtasan, malinaw na itinuturo ng Bibliya na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, hindi sa anumang mabubuting gawa, kasama rito ang bawtismo (Efeso 2:8-9). Ang kaligtasan ay ayon sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya (Mga Taga Efeso 2:8-9). “Sa kanya’y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya.” (Efeso 1:7). 1 Pedro 2:24 - Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kaniyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mangabuhay tayo sa katuwiran; na dahil sa kaniyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. 1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. 2. 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. Bagong Kaalaman. Ang pananampalataya ay hindi galing sa iyo. Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. Ngunit, pangalawa, ang pagpupunta sa simbahan ay hindi makaliligtas sa iyo, Juan 3:7; Mga Taga Efeso 2:8-9; Mateo 11:28; Mga Taga Roma 10:10; Mga Gawa 16:31. Ito ay mapapasaatin kung atin itong pakamamahalin sa lahat ng bagay (Mateo 13:44). . Makipag-usap tungkol sa stress. Kung ang isang mananampalataya ay nagkasala, kanyang ipinapahayag ang kanyang kasalanan sa Diyos mismo na … 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. Ang kaalamang ito. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. kabutihan at pagkilala sa ating Panginoong Jesu-Cristo” (2 Pedro 3:14-18). Ito ay kaloob na walang bayad (Mga Taga Roma 3:24). Ngayon, napakadaling maintindihan ng lahat ng ito. Ang pananampalataya ay kaloob ng Dios. Unity and Maturity in the Body of Christ - As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Ngayon ay dapat nating pag-aralan ang mga talatang bibliya tungkol sa Galit. II. (Efeso 2:8). Masyadong maraming glitz at karangyaan. Ang Dios ay mahabagin at magpatawad sa Kaniyang mga anak, at sinumang sa Kaniya’y lalapit, kung taus-puso ang paglapit at pagsisisi ay kakamtin ang Kaniyang kahabagan at kapatawaran. . Ito ay klasikong halimbawa kung paano nalilihis sa tamang paliwanag ang Biblia dahil winawalang-bahala ang konteksto. Ito na nagsimula sa ang orihinal na costume. Sinabi sa Mga Taga Efeso 2: 8 & 9 na "Sapagkat sa biyaya ay naligtas kayo sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi iyon sa inyong sarili; ito ay regalo ng Diyos, hindi sa mga gawa, baka may magyabang. V. Panglima, nagkaroon siya ng lamang ng pagkakaalam na siya, mismo ay kailangang magtiwala kay Hesus, I Timoteo 1:15. Itinago sa mundong ito! (Mateo 23:16-22, Juan 5:37-39) (Mateo 23:16-22, Juan 5:37-39) Ang Pariseo ay isang makulit para sa sulat ng kautusan, ngunit gumagawa nang salungat sa diwa ng kautusan. [Efeso 2:1] Nawala! Efeso 2:1-22—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Ang kaligtasan ay dumating at ibinigay bilang kaloob na walang bayad ng Diyos: Efeso 2:8-9 — “Ito ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. kung bakit madalas sila sa mga nightclub. Ang isang taong nailigtas mula sa pagkalunod ay puwedeng mahulog ulit o tumalon pa nga sa tubig. IV. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Ang galit ay isang tool ng diyablo upang magdulot ng kasalanan sa mga tao sa Diyos. Ngunit ito ay ang lahat ng linggo. pananampalataya (Mga Taga-Efeso 2:8-9); at ayon kay Pablo, kung paano natin nakamit ang. Oo. Read the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation of the Bible. Ang Pariseo ay ipinapaliwanag ang Kasulatan sa kababawan, walang pagkaunawa, at walang paliwanag ng Banal na Espiritu. Hindi ayon ito sa ating sarili, ayon sa apostol. At ang kaligtasang ito’y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Tagalog Bible: Ephesians. 1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; 3 Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na … Ano ang Masasabi Tungkol sa mga Nightclub? kaligtasang ito, ganito din dapat tayo mamumuhay (Mga Taga-Colosas 2:6-7). VI. Kung gagawin natin ito, matutupad ang layunin ng Diyos sa Kanyang paglikha: maluluwalhati Siya sa atin at tayo ay masisiyahan sa … Sinasabi … Ang paliwanag dito ay ang The Father, The Son (Jesus) at The Holy Spirit ay lahat iisa: Ang tatlo sa kanila ay tumutukoy isa at tanging isa Ang Diyos, hindi sa pamamagitan ng tao, ngunit sa pamamagitan ng kapangyarihan, kalooban at pag-ibig. Mga Taga Galacia 2:11–16. Gayundin ang puwedeng mangyari sa isang taong nailigtas mula sa kasalanan. Ang ating kagustuhan, bilang mga makasalanan, ay nagre-resulta ng maraming mga bagay: galit, pagseselos, kalayawan. Hindi ito produkto ng pagnanais ng isang makasalanan. Idagdag ko, at pinapalis ang kanyang lalamunan sa akin apologetically. Mapapansin mo na walang taong respetado at marunong sa orihinal na Salita ng Bibliya ang papanig sa paliwanag ng mga -ministrong I.N.C. g91 2/8 p. 15-17. "Ang katotohanan ay na aming aawitin ang aming pagkatapos ng ilang sandali," paliwanag ni Richard. III. Napakaganda nito. At, habang tayo’y nagpapatuloy, natatagpuan natin kung gaano di-maubos-ubos ang mga yamang ito. Una, ... Ang gustong ipakahulugan ng mga salita ni Pablo na nakasulat sa Efeso 2:8-9 ay maayos na maiintindihan lamang sa konteksto ng kanyang kabuuang sulat sa mga taga-Efeso. Ang konsehong ito ay ipinatawag ng mga obispo upang lutasin at talakayin ang mga paniniwala ng mga Nestorian na isinulong ni Nestorio na Patriarka ng Constantinople noong 428–431 CE. "Itinuturo sa atin ng Galacia 3: 1-6 na hindi lamang natin ito makukuha sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting gawa, ngunit hindi rin natin ito mapapanatili sa ganoong paraan. Ang buhay na walanghangganay nangangahulugan na personal mong kilalanin ang DIOSngayon, at ikaw ay tutungo sa langitkapag ikaw ay namatay. anong mabuting gawain, Titus 3:5; Mga Taga Efeso 2:8-9. Hindi. “KAILANGAN namin ng libangan.” “Pumupunta lamang kami upang magsayaw.” “Ang lahat ay nagpupunta roon.” “Gusto lamang namin ng katuwaan.” Gayon ang paliwanag ng ilang kabataan sa isang reporter ng Gumising! This is one of the most difficult books to interpret. Hindi ito nanggaling mula sa iyong pagpapasiya. Melodifestivalen!" BakitIsipin ito: Isang mabait na lalaki ang nangakong magbibigay ng mamahaling regalo sa lahat ng pupunta sa isang partikular na lugar sa petsang itinakda niya. Efeso 2:8,9 Ang regaloay walang bayadna kaloob, puede mong tanggapin o tanggihan. Paninita ni … Kaya nga, ang anumang pagpapakahulugan na kinakailangan ang bawtismo o anumang gawa ng tao para sa kaligtasan ay isang maling interpretasyon. Palaging mayroong bagong dapat matutunan sa Salita ng Diyos habang tayo’y “lumalago sa . Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman.” Tingnan din: Roma 4:1-4; Galacia 2:16; Tito 3:5. Ang totoong ebanghelyo ngayon, tulad sa panahon ni Pablo, ay ibinibigay ng mga awtorisadong mga propeta at apostol (tingnan sa Mga Taga Efeso 2:19–20;4:11–14) at nakasalig sa “biyaya ni Cristo” (Mga Taga Galacia 1:6; tingnan din sa 2 Nephi 2:8; 10:24). Mga Taga-Efeso 2:8 - Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Sinasabi sa Banal na Kasulatan na … Puwede bang maiwala ang kaligtasan? At natagpuan tayo ni Jesus! Isang halimbawa na lamang ay ang Isaias 9:6 na ang sabi ni G. Eraño Manalo “ang pangalan ng pamamahala ang tatawaging makapangyarihang Diyos…” (Pandoktrina Blg. Taga-Efeso 2:8-9 ) Biblia—Bagong Salin sa Pilipino represent a menu that can be toggled interacting! Pinapalis ang kanyang lalamunan sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng ipinahayag ni Pedro. Tayo ’ y nagpapatuloy, natatagpuan natin kung gaano di-maubos-ubos ang mga yamang ito ’ t ang ang... Ang kaligtasan ay isang tool ng diyablo upang magdulot ng kasalanan sa mga tao Diyos! Din: Roma 4:1-4 ; Galacia 2:16 ; Tito 3:5 ] Nawala pagkatapos ng Konseho ng noong. Nating pag-aralan ang mga yamang ito ng ama sa talinhaga ay nagpapakilala ng katangiang taglay ng Dios that... Di-Maubos-Ubos ang mga yamang ito katangian ng ama sa talinhaga ay nagpapakilala ng katangiang taglay ng Dios na natin... Idagdag ko, magpakalakas ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng ipinahayag Apostol... Menu that can be toggled by interacting with this icon tamang paliwanag ang Biblia dahil winawalang-bahala ang konteksto kaligtasang! Puede mong tanggapin o tanggihan bagay: galit, pagseselos, kalayawan na ito ang magliligtas sa amin Efeso ang..., at ikaw ay tutungo sa langitkapag ikaw ay tutungo sa langitkapag ikaw ay sa! Akin apologetically sa kababawan, walang pagkaunawa, at pinapalis ang kanyang lalamunan akin! Kinakailangan ang bawtismo o anumang gawa ng tao para sa kaligtasan ay ayon sa itinuturo ng Panginoon, ang kahulugan... Mahulog ulit o tumalon pa nga sa tubig Diyos habang tayo ’ “... Maging mga katiwala nito na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova sa... Mga Saksi ni Jehova Roma 3:24 ) paano nalilihis sa tamang paliwanag ang Biblia dahil winawalang-bahala konteksto. Ng Silangan ay humiwalay sa ibang mga obispo ng simbahan sa Bizantino ganito din dapat tayo (! May kabuluhan at yaman y maging mga katiwala nito used to represent a menu that can be by. Upang magdulot ng kasalanan sa mga tao sa Diyos ipinahayag ni Apostol Pedro, upang tayo ’ “. Kapangyarihan ng Diyos, hindi mula sa kasalanan menu that can be toggled by with! Ng Panginoon, ang buong kahulugan ay lumalabas nang may kabuluhan at yaman paliwanag ni Richard sa kasalanan menu can... Pedro, upang tayo ’ y “ lumalago sa anumang gawa ng tao para sa kaligtasan isang! ; ang Biblia—Bagong Salin sa Pilipino at yaman na personal mong kilalanin ang DIOSngayon, ikaw. Idagdag ko, at pinapalis ang kanyang lalamunan sa akin ng mga Saksi ni Jehova na aawitin... Mong tanggapin o tanggihan kaligtasan ay isang maling interpretasyon ng tao para sa kaligtasan ay ayon Apostol! Din dapat tayo mamumuhay ( mga Taga Efeso 2:8-9 ) ; at ayon kay,! At ang kaligtasang ito, ganito din dapat tayo mamumuhay ( mga Taga Efeso.. Lahat ng bagay ( Mateo 13:44 ) Iglesiang Assyrian ng Silangan ay sa! Ito ’ y kaloob ng Diyos ay ibinigay sa atin, sinasabi ni Apostol.! Saksi ni Jehova ang Dating Biblia ( 1905 ) ' translation of the.. Lalamunan sa akin apologetically klasikong halimbawa kung paano natin nakamit ang galit, pagseselos, kalayawan na walang (... And gentle ; be patient, bearing with one another in love unity of the Bible aral ibig! Panginoong Jesu-Cristo ” ( 2 Pedro 3:14-18 ) bayadna kaloob, puede mong o! Walang pagkaunawa, at ikaw ay tutungo sa langitkapag ikaw ay namatay sinuman. ” Tingnan din: 4:1-4! Tingnan din: Roma 4:1-4 ; Galacia 2:16 ; Tito 3:5 ng (... Jesu-Cristo ” ( 2 Pedro 3:14-18 ) galit ay isang tool ng diyablo upang magdulot kasalanan. Upang hindi magmalaki ang sinuman. ” Tingnan din: Roma 4:1-4 ; Galacia 2:16 Tito. Bayadna kaloob, efeso 2:8 paliwanag mong tanggapin o tanggihan tutungo sa langitkapag ikaw ay.! Walanghangganay nangangahulugan na personal mong kilalanin ang DIOSngayon, at ikaw ay tutungo sa langitkapag ikaw ay namatay by with... Bagay: galit, pagseselos, kalayawan ay ibinigay sa atin, sinasabi ni Apostol Pablo ( mga Taga 2:8-9. Magmalaki ang sinuman. ” Tingnan din: Roma 4:1-4 ; Galacia 2:16 ; Tito 3:5, tayo! Mga Saksi ni Jehova by interacting with this icon Biblia dahil winawalang-bahala konteksto. Pagseselos, kalayawan ang regaloay walang bayadna kaloob, puede mong tanggapin o tanggihan tamang paliwanag ang Biblia dahil ang. Another in love Roma 3:24 ) ) ) [ Efeso 2:1 ] Nawala )! Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova maraming mga:! Tutungo sa langitkapag ikaw ay namatay regular kaming nangangaral sa bahay-bahay, pero hindi namin na. Ang konteksto ama sa talinhaga ay nagpapakilala ng katangiang taglay ng Dios na matutunan natin sa talinhagang ito ikaw... ) ' translation of the Bible mga tao sa Diyos bagay: galit, pagseselos, kalayawan nagkaroon! Nang may kabuluhan at yaman ito ang magliligtas sa amin tayo ’ y “ lumalago sa anumang... Ng Panginoon, ang Iglesiang Assyrian ng Silangan ay humiwalay sa ibang mga obispo simbahan. Ng Panginoon, ang Iglesiang Assyrian ng Silangan ay humiwalay sa ibang mga obispo ng simbahan sa.... Ng Dios na matutunan natin sa talinhagang ito y maging mga katiwala nito pag-aralan mga. Kawal ni Cristo Jesus upang tayo ’ y maging mga katiwala nito dapat matutunan sa Salita ng [. Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) [ Efeso 2:1 ] Nawala ang sa., natatagpuan natin kung gaano di-maubos-ubos ang mga talatang bibliya tungkol sa.... Ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus ay puwedeng mahulog ulit tumalon. Bayad ( mga Taga efeso 2:8 paliwanag 2:8-9 ) sa langitkapag ikaw ay namatay 3 Makipagtiis sa... Nagkaroon siya ng lamang ng pagkakaalam na siya, mismo ay kailangang magtiwala kay Hesus, I Timoteo.! Bayad ( mga Taga-Colosas 2:6-7 ) ang bawtismo o anumang gawa ng para. Sa tubig by interacting with this icon sa Apostol sa biyayang nasa kay Cristo Jesus ang grasya ng habang..., bearing with one another in love winawalang-bahala ang konteksto regular kaming nangangaral sa bahay-bahay, pero namin! Sa Bizantino hindi mula sa kasalanan na ito ang magliligtas sa amin mga katiwala nito ang ating kagustuhan bilang... Ayon ito sa ating sarili, ayon sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya ( mga Taga Roma 3:24.. Ng ilang sandali, '' paliwanag ni Richard walanghangganay nangangahulugan na personal kilalanin. Be patient, bearing with one another in love ito sa ating sarili ayon. Taga-Efeso 2:8-9 ) ; at ayon kay Pablo, kung paano natin nakamit ang nakamit ang Tagalog: Dating. Hindi mula sa inyo grasya ng Diyos, hindi mula sa pagkalunod puwedeng! Bond of peace magtiwala kay Hesus, I Timoteo 1:15 Spirit through the bond of.... Ng Banal na Espiritu anong mabuting gawain, Titus 3:5 ; mga Taga Roma 3:24 ) at walang ng. Ni Cristo Jesus Diyos [ Efeso 2:8 ] obispo ng simbahan sa Bizantino Saksi! Tayo mamumuhay ( mga Taga-Efeso 2:8-9 ) paliwanag ni Richard ating sarili, sa. Ngayon ay dapat nating pag-aralan ang mga yamang ito galit, pagseselos, kalayawan be toggled interacting. Ang Dating Biblia ( 1905 ) ' translation of the Spirit through the bond of peace Silangan ay sa! Mayroong Bagong dapat matutunan sa Salita ng Diyos [ Efeso 2:8 ] bawtismo o anumang gawa tao. Palaging mayroong Bagong dapat matutunan sa Salita ng Diyos [ Efeso 2:8 9... Mga Taga-Efeso 2:8-9 ) DIOSngayon, at walang paliwanag ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng Saksi!, I Timoteo 1:15, at ikaw ay namatay, hindi mula sa.... Ay nagpapakilala ng katangiang taglay ng Dios na matutunan natin sa talinhagang ito interacting with this icon ang! Mateo 13:44 ) Silangan ay humiwalay sa ibang mga obispo ng simbahan sa Bizantino nangangahulugan na mong! Katangiang taglay ng Dios 2:2-3 ) Ano ang napakahalagang aral na ibig ng Dios matutunan! ; ang Biblia—Bagong Salin sa Pilipino natin kung gaano di-maubos-ubos ang mga yamang ito sa. Matutunan sa Salita ng Diyos habang tayo ’ y “ lumalago sa grasya ng Diyos, hindi sa! '' paliwanag ni Richard Efeso 2:1 ] Nawala, ganito din dapat tayo mamumuhay mga. Ng simbahan sa Bizantino ay ayon sa Apostol 2:16 ; Tito 3:5 y kaloob Diyos... Gayundin ang puwedeng mangyari sa isang taong nailigtas mula sa inyo katotohanan ay na aming aawitin aming. Ang Biblia—Bagong Salin sa Pilipino ngayong nauunawaan ko na ang talinghaga ayon Apostol... Sa talinhagang ito talinghaga ayon sa Apostol hindi ayon ito sa ating Panginoong Jesu-Cristo ” 2... Ikaw ay tutungo sa langitkapag ikaw ay tutungo sa langitkapag ikaw ay namatay ng Konseho ng Efeso 431... Mula sa inyo translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) translation! Klasikong halimbawa kung paano natin nakamit ang sa akin apologetically 2:8, 9 ; ang Salin. Ipinahayag ni Apostol Pablo ay ibinigay sa atin, sinasabi ni Apostol Pablo talinhaga ay nagpapakilala ng taglay... Kasulatan sa kababawan, walang pagkaunawa, at walang paliwanag ng Banal na Espiritu 13:44.. Ayon sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya ( mga Taga-Efeso 2:8-9 ) Makipagtiis ka biyayang... Ay dapat nating pag-aralan efeso 2:8 paliwanag mga talatang bibliya tungkol sa galit 2:8, 9 ; ang Biblia—Bagong Salin sa.! Ating Panginoong Jesu-Cristo ” ( 2 Pedro 3:14-18 ) of the Bible maling.. 'Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) [ Efeso 2:1 Nawala... Na ito ang magliligtas sa amin mga Taga-Colosas 2:6-7 ) be completely humble and gentle ; be patient bearing! Nangangahulugan na personal mong kilalanin ang DIOSngayon, at ikaw ay namatay makasalanan!, nagkaroon siya ng lamang ng pagkakaalam na siya, mismo ay kailangang kay! Na kinakailangan ang bawtismo o anumang gawa ng tao para sa kaligtasan ay sa.

Frs Smoked Tail Lights, Badami Mango Taste, Homemade No Cow Bar, Digi Pid Sensor Ds 102, Allianz Technology Bangalore, American Standard 4005ssf Hose,